KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ

c. szaklap kiadói gondozása
» részletek

Id. Ősz Árpád: Kőolaj és földgáz bélyegek (könyv)
» részletek

Szent Borbála, a Bányászok és Kohászok Védőszentje
» részletek

Selmecbánya városi és bányajogi kódexe
» részletek

MONTAN-PRESS Rendezvényszervező, Tanácsadó és Kiadó Kft.JUBILEUM!
29


Bisnode tanusitvany
                             

Könyvkiadás

Vállaljuk jubileumi évkönyvek, technikatörténeti és egyéb könyvek, éves jelentések elkészítését az átadott kéziratok alapján. Elvégezzük az anyagok szakmai, nyelvi lektorálását, grafikai tervezését, szedését, tördelését. Vállaljuk az ábrák, fotók elkészítését, a teljes kivitelezést, szerzői és egyéb honoráriumok kifizetését. A bekerülési költséget pályázatok elnyerésével próbáljuk csökkenteni.

Néhány, a megjelent könyvekből:


 

Csath Béla: Megkésve, de nem elfeledve

Csath Béla gyémántokleveles bányamérnök könyvében a kezdeteket, a "hős kor" szakembereit mutatja be az EUROGASCO-nál, akik az első magyarországi rotari-fúróberendezés legendás működtetői, kiszolgálói voltak. A leszármazottak, kortársak visszaemlékezéseivel színesített életrajzi kötet emléket állít a "kétkezi", fizikai munkásoknak, fúrómestereknek, vezető mérnököknek.

B5-ös méret, 244 oldal
Megjelent: 2014
Ára: 2500 Ft + 5% ÁFA >> rendelés
Id. Ősz Árpád: Meddő olajipari fúrások - Termálfürdők

Az 1935-től megélénkült hazai szénhidrogén-kutatás meddő fúrásai közül néhányat már a kezdetekben hévízkúttá képeztek ki. A több mint egy évszázados magyarországi hévízkutatás és feltárás eredményeként 1300 termálkutat tartottak nyilván. Ebből a kútállományból 110 meddő szénhidrogén-kutató fúrást képeztek ki hévíztermelésre, melyből 58 kút 46 termálfürdőt látott el. 2012-re a működő termálfürdők száma 37-re csökkent. A könyv megyénként (11 megye) mutatja be az egyes termálfürdőket, a vízkészlet feltárásának körülményeit, a vízminőségeket. A balneológiai és szabadidős célú létesítményeket számos színes fotó illusztrálja.

B5-ös méret, 200 oldal
Megjelent: 2013
Ára: 2500 Ft + 5% ÁFA >> rendelés

 


Id. Ősz Árpád - Dallos Ferencné - Tóth János: Könyv a könyvekről - Milyen könyveket olvashatunk a kőolaj és a földgáz világáról

A könyv id. Ősz Árpád magángyűjteménye, Dallos Ferencné magángyűjtő, valamint a MOIM Könyvtár köteteinek felhasználásával készült.
A könyv a teljesség igénye nélkül az 1870-1900-as évek, majd az 1910-es évektől 2010-es évekig bemutatja a kőolaj és földgáz világáról megjelent könyveket, a könyv borítójával és könyvismertetővel, színes kivitelben.

B5-ös méret, 180 oldal
Megjelent: 2012


 

Id. Ősz Árpád: Kőolaj és földgáz bélyegek

MONTAN-PRESS Kft., Budapest, 2010. december

Mottó: „A bármit is gyűjtő ember színesebben éli meg napjait".

A bélyeggyűjtés egyike a világ legnépszerűbb hobbijának, több felmérés szerint Földünkön legkevesebb 100 milló ember gyűjt bélyeget. Ezek közül egy gyűjtő – a szerző – tematikus bélyeggyűjteményének válogatott lapjait mutatja be ez a könyv. A 196 oldalon mintegy 1500 bélyeg szépségével, tartalmi változatosságával nemcsak a bélyeggyűjtőkhöz beszél. Ez a gyűjtemény a bélyegeket „szaktudás" nélkül vizsgáló számára is – remélhetőleg – szórakoztató és tanulságos tapasztalatokat ad.Bemutatott témakörök:

 • Energia
 • Kőolaj és földgáz
 • Geológia – ásvány- és kőzettan
 • Geológia – őslénytan
 • Geofizika
 • Fúrás – szárazföldön
 • Fúrás – tengeren
 • Termelés – szárazföldön
 • Termelés - tengeren
 • Szállítás – távvezetéken
 • Szállítás – tartályhajón
 • Szállítás – vasúton
 • Feldolgozás – petrolkémia
 • Felhasználás
 • OPEC
 • Államok – címerek
 • Konferenciák
 • Biztonságtechnika – Munkavédelem
 • Környezetvédelem
 • Bányásznap – Jó szerencsét!

A szerző és a kiadó köszöni a MOL Nyrt. támogatását a könyv kiadásához.

Ára: 4000 Ft + 5% ÁFA >> rendelés


Szent Borbála, a bányászok és kohászok védőszentje

Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztálya által elindított hagyományőrző kiadványok legújabb kötete immár szélesebb körű bányász témát dolgoz fel. A Borbála-nap felújított ünnepségének két évtizedes fordulója kötelez bennünket arra, hogy egy átfogó, a mai életünket is érintő kiadványt adjunk a bányász-kohász társadalom kezébe és - közös védőszentünk kapcsán - megemlékezzünk a tüzérekről is.

A Szent Borbála-kultusz újbóli - rendszerváltás utáni - felélesztése rendkívül fontos a bányász-kohász-öntész hagyományok méltó, politikai hatásoktól független ápolása érdekében. Így hazánkban a bányászok a második világháború után a rendszerváltásig csak a politikai okokból elrendelt szeptember első vasárnapjára datált bányásznapot ünnepelték. A rendszerváltás óta a korábbi eredetű - december 4-ei - Szent Borbála-nap is bányász ünnep.

A külföldi és a hazai szakirodalomban eddig számos kiadvány látott napvilágot a Szent Borbála- kultusz történetéről, megnyilvánulásainak különféle formáiról. Élettörténetét, legendáját több - a szentek életét feldolgozó - kiadvány ismerteti. Az alakját megörökítő műalkotásokról szóló könyvek, írások száma is jelentős. Jelen könyv összeállításánál az 1930-as évek végétől megjelent magyarországi vonatkozású feldolgozások közül elsősorban Faller Jenő, Hegyi Ferenc, Jármai Ervin, Molnár László, Sík Lajos írásaira és az OMBKE kiadásában 2001-ben megjelent A Magyar Bányászat Évezredes Története, III. kötet anyagára, a Magyar Olajipari Múzeum és más bányász, kohász szakmúzeumok gyűjteményeire támaszkodtunk. Sok segítséget kaptunk az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület Történeti Bizottságától, a helyi bányász egyesületi szervezetek vezetőitől, lelkes tagjaitól, szakmúzeumainktól, valamint a hagyományápoló körök képviselőitől.

A5-ös méret, 120 oldal
Ára: 2500 Ft + 5% ÁFA
>> rendelés


Selmecbánya város középkori jogkönyve (Selmecbánya városi és bányajogi kódexe), faximilie kiadás

Codex des Stadt- und Bergrechts von Schemnitz

Kiadó: Montan-Press Kft.,  Budapest, 2009

A Selmecbánya városi és bányajogi kódexe nemcsak az évezredes bányászattörténetünk legszebb és legfontosabb emléke, hanem hazánk olyan kulturális öröksége, amely alapját képezi a magyar átfogó jogrendszer kialakulásának és ugyanakkor ez hazánk egyik legszebb, jó állapotban megmaradt kódexe.  Keletkezésének idejéről nincs pontos adat. Feltételezhetően a tatárjárás utáni időből származik. 1241-ben a tatárok földig rombolták a régi várost, a bányaművelés 3 évig szünetelt. Ahogyan az egész országban, Selmecbányán is új honalapításra volt szükség. IV. Béla újra német bányászokat hívott az országba, akik felépítették a várost. A bányászat megindítása érdekében a polgárokat különbözo kiváltságokkal ruházta fel, és megerősítette a városi statútumokat. Ez képezte az alapját a város jogkönyvének. A kódex eredeti, latin nyelvu példánya 1442-ben elpusztult, de a késobbi lejegyzések két változata fennmaradt, amelyeket a Magyar Nemzeti Múzeum őriz.

E kötet a jogkönyv 1500-as évek elején készült változatát mutatja be eredeti állapotában, német szövegének és magyar fordításának egyidejű közlésével.  Bár Gutenberg első nyomtatott írása már 1455-ben megjelent, de közel 100 év kellett ahhoz, hogy a könyvkiadásban a nyomtatás szélesebb körben elterjedjen. A nyomtatás megjelenése előtti, illetve az átmeneti idoszakban a könyvkészítés módja a kódexírás volt, amely olyan művészi fokot ért el miniatur képeivel, betűivel, a csodálatos ötvösmunkákkal díszített kötésével, mint egy-egy korabeli művészi alkotás.  Ilyen nagy értéket képvisel ez a joggyűjtemény is az iniciálékkal díszített csodálatos betűivel és a kezdő oldalt képező festett lappal, amelynek az elemzése külön fejezetet érdemelne.

A jogkönyv két fő részből áll: elso része a városi magánjog közjogi és büntetőjogi szabályozását tartalmazza, második része a bányajogi rendelkezéseket foglalja össze. Ezt a jogrendet a legtöbb alsó-magyarországi bányaváros elfogadta, de ez volt az alapja a gölnici bányajognak is, amely a legfontosabb fejezete az 1487-ben megalakult Felső-magyarországi Bányavárosok Szövetsége statútumának.

Köszönet illeti a Montan-Press kiadót és mindazokat, akik közreműködtek e régen várt remekmű kiadásában. Ez a jelentos litográfiai alkotás, amely egy kort és egy mesterséget mutat be, nemcsak a magyar montanisztika története után érdeklődők számára jelent nagy kincset, hanem minden könyvszeretőnek csodálatos élményt nyújt. E fakszimile kiadás 60 színes oldallal, a kódexhez méltó művészi szerkesztéssel és tördeléssel vászonkötésben jelent meg.

Benke István

A kódex faximilie kiadása a jogkönyv 1500-as évek elején készült változatát mutatja be eredeti állapotában, illetve ónémet szövegének és magyar fordításának egyidejű közlésével.

Ára: 5000 Ft + 5% ÁFA >> rendelés


Dr. Remport Zoltán: Magyarország vasgyártása a dualizmus korában (1897-1918)

A szerző előző két könyvében Magyarország XIX. századi vasgyártásának történetét dolgozza fel a kiegyezésig. Ebben a kötetben ezt a történetet viszi tovább az első világháború végéig.

A dualizmus korában Magyarország gazdasága a fejlődés nagyobb sebességére kapcsolt, s a fellendülés a vasgyártás felívelésében is jelentkezett. A hazai vaskohászat a dualizmusban a világ ütemében haladt, a korszak végére technikájában a világ színvonalára emelkedett, miután azonban alacsony szintről indult, a termelés mennyiségében korábbi helyezésén alig tudott javítani.

A könyv foglalkozik a vaskohászat területén végbement átalakulásokkal, a technológia és technika fejlődésével, a termelés növekedésével, a tőke és vállalatok koncentrációjával, és a vasgyártás fejlődésének társadalmi hatásával.

A könyv anyaga a vasgyártás XIX. századi, eddig bemutatott fejlődéstörténetének folytatását tartalmazza, kitérve az ipari forradalom hazai hatására. Annak írásos anyagát számos ábra és táblázat teszi hitelessé.

B5-ös méret, keménykarton kötés, 384 oldal
Ára: 1500 Ft + 5% ÁFA
>> rendelés


Dr. Remport Zoltán: Magyarország vaskohászata az ipari forradalom előestéjén (1800-1850)

Gazdag forrásanyagra támaszkodó, archív képanyaggal és táblázatokkal hitelesített technika- és gazdaságtörténeti monográfia. A vaskohászati iparág félévszázados hazai fejlődését és a forradalmi átalakulás kezdeteit mutatja be, kiegészítve ezt a szabadságharc vaskohászati hátterével, és a fejlődés nemzetgazdasági és nemzetközi mérlegelésével.B5-ös méret, keménykarton kötés, 362 oldal.
Ára: 1500 Ft + 5% ÁFA
>> rendelés


Dr. Remport Zoltán: A Kárpát-medence vasgyártása a neoabszolutizmus korában (1850-1867)

Technika- és gazdaságtörténeti monográfia.
A XIX. századot a szén és vas századának is szokás nevezni. A vasgyártás csúcstevékenységgé, a vaskohászat húzóágazattá emelkedett és a nagyhatalmi kibontakozás eszközévé lépett elő. A vasgyártás a XIX. században Magyarországon is jelentős fejlődésnek indult. E könyv a neoabszolutizmusnak nevezett kornak az anyagi kultúra fejlődését elősegítő vasgyártását veszi nagyító alá.

B5-ös méret, kartonkötés, 196 oldal.
Ára: 1500 Ft + 5% ÁFA
>> rendelés


Kiszely Gyula: a Diósgyori Magyar Állami Vas- és Acélgyár története (1867-1945)

Történeti monográfia.

A hatalmas írásos forrásanyag feldolgozásával a szerző a diósgyőri vasgyártást a kiegyezés évétől a 19. századon át a második világháború végéig terjedően mutatja be. A Diósgyőri Állami M. kir. Vas- és Acélmű története küzdelmes múltat idéz, küzdelmet a technika folyamatos megújításáért és a Miskolc környéki ipar életben tartásáért.

B5-ös méret, kartonkötés, 280 oldal
Ára: 1200 Ft + 5% ÁFA
>> rendelés


Gazsi István - Győri Mária: Idegen nyelvű rövidítések feloldása, értelmezése (vaskohászat és határterületei)

A szótár megjelentetésével fő célunk a kohászat területén alkalmazott rövidítések feloldása, értelmezése, s így szükségszerűen az új magyar szakkifejezések meghonosítása. A rövidítések többsége angol nyelvű, de német és francia rövidítések is szerepelnek a szótárban.
A második részben található ábrák egyes, gyakrabban hivatkozott eljárások és berendezések illusztrációi. A kémiai elemek néhány jellemzőjét a periódusos rendszer ábrája, a kohászat szempontjából fontosabb kémiai elemek kémiai és fizikai tulajdonságait táblázatok tartalmazzák.

 

B5-ös méret, kartonkötés, 190 oldal
Ára: 1500 Ft + 5% ÁFA
>> rendelés


A Magyar Gázipar (1970-1998)

A közelmúlt harminc évét a magyar energiaszerkezet alapvető átalakulása jellemezte, melyben jelentős szerepet játszott a földgáz. E könyv a földgáz fejlődésének útjáról számol be.

A4-es méret, színes kivitel, kartonkötés, 150 oldal.
ELFOGYOTT!

 


Könyv megrendelése
Melyik könyvet szeretné megrendelni? Csath Béla: Megkésve, de nem elfeledve, 2625 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Id. Ősz Árpád: Meddő olajipari fúrások - Termálfürdők, 2625 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Id. Ősz Árpád: Kőolaj és földgáz bélyegek, 4200 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Szent Borbála, a Bányászok és Kohászok Védőszentje, 2625 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Selmecbánya város középkori jogkönyve (Selmecbánya városi és bányajogi kódexe), faximilie kiadás, 5250 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Dr. Remport Zoltán: Magyarország vaskohászata az ipari forradalom előestéjén (1800-1850), történeti monográfia, 1575 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Dr. Remport Zoltán: A Kárpát-medence vasgyártása a neoabszolutizmus korában (1850-1867), technika- és gazdaságtörténeti monográfia, 1575 Ft/pld.(+ postaköltség) áron
Kiszely Gyula: A Diósgyőri Magyar Állami Vas- és Acélgyár története (1867-1945), történeti monográfia, 1260 Ft/pld.(+ postaköltség)
Gazsi István - Győri Mária: Idegen nyelvű rövidítések feloldása, értelmezése (vaskohászat és határterületei), szótár, 1575 Ft/pld.(+ postaköltség)
Dr. Remport Zoltán: Magyarország vasgyártása a dualizmus korában (1897-1918), történeti monográfia, 1575 Ft/pld.(+ postaköltség)
Hány példányt szeretne rendelni?
Hogy szeretné átvenni a megrendelt könyveket? A könyve(ke)t személyesen veszem át
A megrendelő címére kérem utánvéttel postázni
Megrendelő adatai
Név*
Postázási cím*
Számlázási cím
Telefon/fax*
Ügyintéző
Email cím
copyright © 2011-2020. Montan-Press Kft | motor/css/html: Visiophone Kft | Adatkezelés | design: Reményhal Kft.