KŐOLAJ ÉS FÖLDGÁZ

c. szaklap kiadói gondozása
» részletek

Id. Ősz Árpád: Kőolaj és földgáz bélyegek (könyv)
» részletek

Szent Borbála, a Bányászok és Kohászok Védőszentje
» részletek

Selmecbánya városi és bányajogi kódexe
» részletek

MONTAN-PRESS Rendezvényszervező, Tanácsadó és Kiadó Kft.JUBILEUM!
29


Bisnode tanusitvany
                             

Adatkezelés

A Montan-Press Kft. az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016 / 679 számú általános adatvédelmi rendeletének (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezeli és tárolja a természetes személyek személyes adatait.

Bővebb információ:

Adatkezelési tájékoztató

Társaságunk nagy körültekintéssel kezeli partnerei, ügyfelei személyes adatait és kifejezett figyelmet fordít arra, hogy teljes körűen betartson minden személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályt, egyúttal részletes és világos tájékoztatást nyújtson a partnerek, ügyfelek, illetve társaságunkkal kapcsolatba kerülő minden természetes személy számára az adatkezelés pontos formájáról és köréről.

Társaságunk és ügyfélszolgálatunk elérhetősége:

Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 88/A
Iroda és ügyfélszolgálat helye: 1027 Budapest, Csalogány u. 3/B
Cégjegyzékszám: Cg. 0109-369295
Adószám: 12030712-2-41
Képviselő: Tóth Andrásné ügyvezető igazgató
E-mail-es elérhetőség: montanpress@montanpress.hu
Telefon: +36209253726

Az adatkezelés jogalapja, releváns jogszabályok

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény
 • A Bizottság 29. számú munkacsoportjának és az Adatvédelmi Hivatal (NAIH) állásfoglalásai

Az adatkezelés köre:

A partnereink, ügyfeleink (a felhasználó) által a rendezvények regisztrációkor önkéntesen megadott adatok: név, cég neve, beosztás, cég címe, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok.

A honlap látogatásakor sütik révén rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás kezdő- és befejező időpontja, illetve egyes esetekben a látogató operációs rendszerének és a böngészőjének típusa (a felhasználó személyes beállításaitól függően). Amennyiben a felhasználó nem engedélyezi a naplózást (sütiket), úgy előfordulhat, hogy a honlap egyes szolgáltatásait nem tudja igénybe venni.

Adatkezelés célja:

Az önkéntesen megadott adatok esetében a felhasználó és jogosultságának azonosítása. Az önkéntesen megadott adatok megadásával a felhasználó hozzájárul, hogy a társaságunk, a honlap kizárólagos üzemeltetője, fenntartója és jogosultja, az ebben a tájékoztatóban leírt módon kezelje a megadott adatokat. A megadott adatok alapján társaságunk ellenőrizheti a honlap egyes pontjaihoz való hozzáférés jogosultságát (pl. konferencia absztraktok, előadások utólagos elérése).

Amennyiben a felhasználó bármilyen módon (szóban, vagy írásban) szolgáltatás teljesítésére szerződik társaságunkkal, árajánlatot kér, vagy bármi nemű megrendelést eszközöl, úgy adatait a szolgáltatás teljesítéséhez nyilvántartásba kell vennünk. Az adatok köre a már korábban említett: név, cég neve, beosztás, cég címe, e-mail cím, telefonszám, számlázási adatok.

Társaságunk a személyes adatokat a fent megjelölt céloktól eltérő célra nem használja és harmadik személy számára nem továbbítja. Ez alól kivételt képez: ha a felhasználó ezt kifejezetten kéri és / vagy ehhez előzetesen hozzájárul; az adatfeldolgozási szerződés teljesítésében közreműködő, az adatfeldolgozási feltételeket elfogadó alvállalkozó munkájához szükséges; hatóságoknak bevallással kapcsolatosan kötelezően bemutatandó, vagy az adatkezelőt egyéb jogszabály kötelezi az adatok továbbítására.

Az adatkezelés időtartama, törlés:

A felhasználó által önkéntesen megadott adatok esetében az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett azt kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható. Az érintett kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését a regisztrációnál jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. A kérelem beérkezését követően, amennyiben ez szükséges Társaságunk adategyeztetésre jogosult és köteles. A hozzájárulás visszavonása esetén az adott szolgáltatás bizonyos esetekben a továbbiakban nem érhető el. Az adatok törlése oly módon történik, hogy azokat visszaállítani ne lehessen.

Biztonság

Társaságunk minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az ügyfelek személyes adatait illetéktelenektől megvédje. Az ügyfeleink személyes adatainak védelmét szolgálják a különböző adatbázisokhoz való társaságon belüli eltérő szintű hozzáférési jogosultságok is, amely eredményeként csak az erre kijelölt alkalmazottak jogosultak a személyes adatokhoz való hozzáférésre, mégpedig kizárólag tevékenységük ellátásához szükséges mértékben.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek azonban protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

Felhasználók jogai

Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, beleértve az adatkezelő, adatfeldolgozó személyét, az adatkezelés jogalapját, célját, időtartamát, adattárolás helyét, adatbiztonsági intézkedéseket. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja meg a tájékoztatást.

Tiltakozás

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

  • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett jogosult arra, hogy a jogszabály által erre a feladatra kijelölt hatóságnál panaszt tegyen.

A hatóság hallgatása vagy döntése ellen az érintett bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogosult arra, hogy személy adatainak jogellenes kezelése esetén bírósághoz forduljon.

Adatkezelési szabályzat módosítása

   Az adatkezelő jogában áll az adatkezelési szabályzatban egyoldalú módosítást eszközölni. Erről a felhasználókat előzetesen értesíti. A felhasználó a szolgáltatás módosítást követő használatával automatikusan elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A weblapunk sütiket használ.

Mi mit naplózunk?

Minden website esetén csak az egyszerű hozzáférést (oldalletöltést), aminél a kliens gép IP címét és portszámát rögzíti a napló, standard apache log formában.

Milyen elven működnek a mi weblapunkon a sütik?

Minden website esetében csak átmeneti, ún. munkamenet sütit használunk, ami a website megfelelő működéséhez szükséges. Ez a süti a böngésző bezárását követően eltűnik.

Milyen információt gyűjtenek?

A munkamenet süti nem gyűjt információt, csak a website megtekintéséhez szükséges átmeneti munkamenet azonosítóját tartalmazza.

Kinek a szerverén?

Az adatokat a GDPR kompatibilis Tárhely.Eu Szolgáltató Kft. (1097 Budapest, Könyvás Kálmán krt. 12-14.) szerverén tároljuk. https://tarhely.eu

copyright © 2011-2020. Montan-Press Kft | motor/css/html: Visiophone Kft | Adatkezelés | design: Reményhal Kft.